NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/129 ze dne 16. ledna 2019 o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na Ālánek 114 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise, po postoupení návrhu

legislativního aktu vnitrostátním parlamentům, s ohledem na stanovisko Evropského hospodáʼnského a sociálního výboru ( 1 ), v souladu s ʼnádným legislativním postupem ( 2 ), vzhledem k těmto důvodům: (1) Na základě zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě o souhrnné studii o dopadech environmentální úrovně Euro 5 na životní prostʼnedí u vozidel kategorie L (dále jen „souhrnná studie“) podle Āl. 23 odst. 4 naʼnízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Ā. 168/2013 ( 3 ) a s ohledem na problémy, s nimiž se potýkají schvalovací orgány a zúĀastněné strany pʼni používání uvedeného naʼnízení, měly by být v naʼnízení (EU) Ā. 168/2013 v zájmu jeho hladkého používání provedeny jisté změny a vyjasnění. (2) Pokud jde o požadavek na instalaci druhého stupně palubního diagnostického systému (OBD), který zajiőťuje kontrolu a hláőení, zda nedoőlo k selhání Āi poőkození systému pro regulaci emisí, Komise na základě souhrnné studie dospěla k závěru, že existují technická omezení, pokud jde o monitorování katalyzátoru u urĀitých vozidel, a že je nezbytný dalőí vývoj, aby se zajistilo jeho správné provádění. NeoĀekává se, že monitorování katalyzátoru bude hotové pro první kolo etapy snižování emisí pro Euro 5, mělo by se s ním vőak poĀítat pro rok 2025. ÿlánek 21 naʼnízení (EU) Ā. 168/2013 by tudíž měl stanovit Āas potʼnebný k zajiőtění správného provádění požadavku na druhý stupeň systému OBD. (3) Vzhledem k tomu, že vozidla kategorií L1e a L2e jsou již vylouĀena z požadavku být vybavena prvním stupněm systému OBD, měla by být vozidla kategorie L6e, která jsou navržena a konstruována podle specifikací pro mopedy a vyráběna v poměrně malých objemech, od tohoto požadavku rovněž osvobozena. (4) Je nutné vyjasnit výjimku pro vozidla kategorie L1e a L2e z požadavku být vybavena druhým stupněm systému OBD a rozőíʼnit tuto výjimku na lehké Ātyʼnkolky (kategorie L6e) a podkategorie motocyklů enduro (L3e-AxE) a trial (L3e-AxT). (5) Motocykly enduro a trial mají krátkou životnost a ve své podstatě a používání jsou si velmi podobné s těžkými terénními Ātyʼnkolkami (L7e-B), které jsou od požadavku být vybaveny druhým stupeněm systému OBD osvobozeny. Tato výjimka by proto měla být rozőíʼnena na motocykly enduro a trial. (6) Komise na základě souhrnné studie dospěla k závěru, že matematický postup pro výpoĀet životnosti uvedený v Āl. 23 odst. 3 písm. c) naʼnízení (EU) Ā. 168/2013, který se uplatňuje pʼni zkouőkách vozidel po ujetí prvních 100 km, neodráží skuteĀné poőkození systému pro regulaci emisí u vozidla v průběhu jeho životnosti. Tato metoda by již neměla být používána, a v důsledku toho by měla být do roku 2025 postupně zruőena, aby zúĀastněné strany měly dostatek Āasu se pʼnizpůsobit. Pro období do roku 2025 by měla být zvýőena požadovaná celková vzdálenost ujetá vozidlem pʼned tím, než je podrobeno zkouőce, aby se zajistilo, že výsledky zkouőky budou spolehlivé. L 30/106 CS Úʼnední věstník Evropské unie 31.1.2019 ( 1 ) Úʼn. věst. C 367, 10.10.2018, s. 32. ( 2 ) Postoj Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 (dosud nezveʼnejněný v Úʼnedním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2018. ( 3 ) Naʼnízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Ā. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tʼníkolových vozidel a Ātyʼnkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úʼn. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52). (7) Technologie nezbytná ke splnění limitů Euro 5 je již k dispozici. Komise vőak ve své zprávě na základě souhrnné studie dospěla k závěru, že datum použitelnosti emisních limitů Euro 5 u některých vozidel kategorie L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT a L3e-AxE) bude tʼneba prodloužit z roku 2020 na rok 2024, aby se zvýőil poměr nákladové efektivity ve srovnání s výchozím scénáʼnem. Kromě toho výrobci těchto vozidel, což jsou větőinou malé a stʼnední podniky, potʼnebují více Āasu, aby bylo zajiőtěno, že pʼnechodu na hnací ústrojí s nulovými emisemi, jako je napʼn. elektrifikace, lze dosáhnout nákladově efektivním způsobem. (8) ÿlánek 30 naʼnízení (EU) Ā. 168/2013 vyžaduje, aby certifikát EU schválení typu obsahoval jako pʼnílohu výsledky zkouőky. Za úĀelem lepőí srozumitelnosti by toto ustanovení mělo být změněno tak, aby bylo zʼnejmé, že se v něm odkazuje na list s výsledky zkouőek. (9) UrĀité nesrovnalosti, pokud jde o datum použitelnosti limitů hladiny akustického tlaku pro Euro 5 uvedené v pʼníloze IV naʼnízení (EU) Ā. 168/2013 by měly být vyjasněny, aby se zajistilo, že stávající limity (Euro 4) budou i nadále použitelné, dokud nebudou stanoveny nové limity pro Euro 5. (10) Naʼnízení (EU) Ā. 168/2013 svěʼnilo Komisi pravomoc k pʼnijímání aktů v pʼnenesené pravomoci na období pěti let, jež skonĀilo dne 21. bʼnezna 2018. Jelikož je neustále tʼneba aktualizovat prvky právních pʼnedpisů týkajících se schválení typu v souladu s technickým pokrokem nebo zavádět jiné změny v souladu se zmocněním, mělo by být uvedené naʼnízení změněno tak, aby stanovilo prodloužení pʼnenesené pravomoci na dobu dalőích pěti let s možností automatického prodloužení. (11) V zájmu právní jistoty by zmocnění Komise k pʼnijímání aktů v pʼnenesené pravomoci týkajících se technických požadavků na palubní diagnostiku uvedené v naʼnízení (EU) Ā. 168/2013 mělo být jasnějőí a pʼnesnějőí. (12) Jelikož tímto naʼnízením se mění naʼnízení (EU) Ā. 168/2013, aniž by se rozőiʼnoval obsah jeho právní úpravy, a jelikož cíle tohoto naʼnízení nemůže být dosaženo uspokojivě Ālenskými státy, ale spíőe jej z důvodu jeho rozsahu a úĀinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie pʼnijmout opatʼnení v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v Ālánku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném Ālánku nepʼnekraĀuje toto naʼnízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů. (13) Naʼnízení (EU) Ā. 168/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, PňIJALY TOTO NAňÍZENÍ: Článek 1 Naʼnízení (EU) Ā. 168/2013 se mění takto: 1) ÿlánek 21 se nahrazuje tímto: „Článek 21 Obecné požadavky na palubní diagnostické systémy 1. Vozidla kategorie L, s výjimkou vozidel kategorií L1e, L2e a L6e, musí být od dat použitelnosti uvedených v pʼníloze IV vybavena systémem OBD, který splňuje funkĀní požadavky a zkuőební postupy stanovené v aktech v pʼnenesené pravomoci uvedených v odstavci 8. 2. Od dat uvedených v bodě 1.8.1 pʼnílohy IV musí být vozidla kategorií L3e a L4e a vozidla podkategorií L5e-A a L7e-A vybavena prvním stupněm systému OBD, který kontroluje, zda nedoőlo k selhání elektrotechnických nebo elektronických prvků systému pro regulaci emisí, a hlásí ta selhání, která mají za důsledek pʼnekroĀení hraniĀních hodnot emisí stanovených v pʼníloze VI Āásti B1. 3. Od dat uvedených v bodě 1.8.2 pʼnílohy IV musí být vozidla kategorií a podkategorií L3e, L4e, L5e a L7e vybavena prvním stupněm systému OBD, který kontroluje, zda nedoőlo k selhání elektrotechnických nebo elektronických prvků systému pro regulaci emisí, a který se aktivuje zprávu, pokud dojde k pʼnekroĀení hraniĀních hodnot emisí stanovených v pʼníloze VI Āásti B1. Systémy OBD prvního stupně pro tyto kategorie a podkategorie vozidel rovněž nahlásí aktivaci jakéhokoli provozního režimu, v němž dojde k výraznému snížení toĀivého momentu motoru. 31.1.2019 CS Úʼnední věstník Evropské unie L 30/107 4. Od dat uvedených v bodě 1.8.3 pʼnílohy IV musí být vozidla kategorií L3e, L4e, L5e a L7e vybavena prvním stupněm systému OBD, který kontroluje, zda nedoőlo k selhání elektrotechnických nebo elektronických prvků systému pro regulaci emisí, a který aktivuje zprávu, pokud dojde k pʼnekroĀení hraniĀních hodnot emisí stanovených v pʼníloze VI Āásti B2. Systémy OBD prvního stupně pro tyto kategorie vozidel rovněž nahlásí aktivaci jakéhokoli provozního režimu, v němž dojde k výraznému snížení toĀivého momentu motoru. 5. Od dat uvedených v bodě 1.8.4 pʼnílohy IV musí být vozidla kategorií L3e a L4e a vozidla podkategorií L5e-A a L7e-A navíc vybavena druhým stupněm systému OBD, který kontroluje a hlásí, s výjimkou monitorování katalyzátoru, zda nedoőlo k selhání Āi poőkození systému pro regulaci emisí, jež by mělo za důsledek pʼnekroĀení hraniĀních hodnot emisí pro OBD stanovených v pʼníloze VI Āásti B1. 6. Od dat uvedených v bodě 1.8.5 pʼnílohy IV musí být vozidla kategorií L3e a L4e a vozidla podkategorií L5e-A a L7e-A navíc vybavena druhým stupněm systému OBD, který kontroluje a hlásí, zda nedoőlo k selhání Āi poőkození systému pro regulaci emisí, jež by mělo za důsledek pʼnekroĀení hraniĀních hodnot emisí pro OBD stanovených v pʼníloze VI Āásti B2. 7. Odstavce 5 a 6 se nevztahují na motocykly enduro podkategorie L3e-AxE a motocykly trial podkategorie L3eAxT. 8. S cílem harmonizovat hláőení OBD systémů týkající se funkĀní bezpeĀnosti nebo chyb systému pro regulaci emisí a usnadnit efektivní a úĀinnou opravu vozidla je Komisi svěʼnena pravomoc pʼnijímat akty v pʼnenesené pravomoci v souladu s Ālánkem 75, jimiž se doplňuje toto naʼnízení stanovením podrobných technických požadavků na palubní diagnostiku s ohledem vozidla kategorií a podkategorií uvedených v pʼníloze II Āásti C1 – Požadavky na konstrukci vozidla a obecné požadavky na schvalování typu ʼnádku vztahujícímu se k Ā. 11, vĀetně funkĀních požadavků na OBD a zkuőebních postupů ohledně témat uvedených v odstavcích 1 až 7 tohoto Ālánku, a podrobných technických požadavků na druh zkouőky VIII uvedený v pʼníloze V.“ 2) V Āl. 23 odst. 3 se písmeno c) nahrazuje tímto: „c) matematický postup pro výpoĀet životnosti: Do 31. prosince 2024 musí být u každé složky emise výsledek vynásobení faktoru zhorőení uvedeného v Āásti B pʼnílohy VII výsledkem zkouőky vlivu na životní prostʼnedí vozidla, které po prvním nastartování na konci výrobní linky najelo více než 100 km, nižőí než zkuőební limit ohledně vlivu na životní prostʼnedí uvedený v Āásti A pʼnílohy VI. Bez ohledu na první pododstavec musí být u nových typů vozidel od 1. ledna 2020 a u stávajících typů vozidel od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2024 u každé složky emise výsledek vynásobení faktoru zhorőení uvedeného v Āásti B pʼnílohy VII výsledkem zkouőky vlivu na životní prostʼnedí vozidla, které po prvním nastartování na konci výrobní linky najelo více než 2 500 km u vozidla s maximální konstrukĀní rychlostí < 130 km/h a 3 500 km u vozidla s maximální konstrukĀní rychlostí ≥ 130 km/h, nižőí než limit výfukových emisí uvedený v Āásti A pʼnílohy VI.“ 3) V Āl. 30 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto: „b) list s výsledky zkouőek;“. 4) V Āl. 44 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: „První pododstavec se použije pouze na vozidla na území Unie, na něž se v době jejich výroby vztahovalo platné EU schválení typu, která vőak nebyla pʼned tím, než toto EU schválení typu pozbylo platnosti, zaregistrována nebo uvedena do provozu.“ 5) V Ālánku 75 se odstavec 2 nahrazuje tímto: „2. Pravomoc pʼnijímat akty v pʼnenesené pravomoci uvedená v Āl. 18 odst. 3, Āl. 20 odst. 2, Āl. 21 odst. 8, Āl. 22 odst. 5 a 6, Āl. 23 odst. 6 a 12, Āl. 24 odst. 3, Āl. 25 odst. 8, Āl. 32 odst. 6, Āl. 33 odst. 6, Āl. 50 odst. 4, Āl. 54 odst. 3, Āl. 57 odst. 12 a Āláncích 65 a 74 je Komisi svěʼnena na dobu pěti let, poĀínaje dnem 22. bʼnezna 2013. Pʼnenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o dalőích pět let, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tʼni měsíce pʼned koncem každého z těchto období. Komise vypracuje zprávu o výkonu pʼnenesené pravomoci nejpozději 22. Āervna 2022 a devět měsíců pʼned koncem každého z těchto období.“ 6) Pʼnílohy II, IV, V a VI se mění v souladu s pʼnílohou tohoto naʼnízení. L 30/108 CS Úʼnední věstník Evropské unie 31.1.2019 Článek 2 Toto naʼnízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhláőení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto naʼnízení je závazné v celém rozsahu a pʼnímo použitelné ve vőech Ālenských státech. Ve Őtrasburku dne 16. ledna 2019. Za Evropský parlament předseda A. TAJANI Za Radu předseda G. CIAMBA 31.1.2019 CS Úʼnední věstník Evropské unie L 30/109 PŘÍLOHA Pʼnílohy II, IV, V a VI naʼnízení (EU) Ā. 168/2013 se mění takto: 1) V pʼníloze II oddílu C1 ʼnádku vztahujícímu se k Ā. 11 se u podkategorií L6e-A a L6e-B zruőuje znak „X“. 2) Tabulka v pʼníloze IV se mění takto: a) body 1.1.2.1, 1.1.2.2 a 1.1.2.3 se nahrazují tímto: „1.1.2.1 Euro 4: Pʼníloha VI (A1) L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020; pro L2e-U a L6e-B: 31.12.2024 1.1.2.2 Euro 4: Pʼníloha VI (A1) L3e, L4e, L5e, L7e 1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020; pro L3e-AxE a L3e-AxT 31.12.2024 1.1.2.3 Euro 5: Pʼníloha VI (A2) L1e-L7e 1.1.2020; pro L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT a L6e-B: 1.1.2024 1.1.2021; pro L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT a L6e-B: 1.1.2025“ b) body 1.8.1, 1.8.2 a 1.8.3 se nahrazují tímto: „1.8.1 FunkĀní požadavky na systém OBD I L3e, L4e, L5eA, L7e-A 1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 Postupy environmentálních zkouőek systému OBD I (druh testu VIII) Limitní hodnoty environmentálních zkouőek systému OBD I, pʼníloha VI (B1) 1.8.2 FunkĀní požadavky na systém OBD I vĀetně provozního režimu, který významně snižuje toĀivý moment motoru L3e, L4e, L5e, L7e 1.1.2020 1.1.2021 31.12.2024 Postupy environmentálních zkouőek systému OBD I (druh testu VIII) Limitní hodnoty environmentálních zkouőek systému OBD I, pʼníloha VI (B1) 1.8.3 FunkĀní požadavky na systém OBD I vĀetně provozního režimu, který významně snižuje toĀivý moment motoru L3e, L4e, L5e, L7e 1.1.2024 1.1.2025“ Postupy environmentálních zkouőek systému OBD I (druh testu VIII) Limitní hodnoty environmentálních zkouőek systému OBD I, pʼníloha VI (B2) L 30/110 CS Úʼnední věstník Evropské unie 31.1.2019 c) vkládají se nové body, které znějí: „1.8.4 FunkĀní požadavky OBD II s výjimkou monitorování katalyzátoru L3e, (vyjma L3e-AxE a L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A 1.1.2020 1.1.2021 31.12.2024 Postupy environmentálních zkouőek systému OBD II (druh testu VIII) Limitní hodnoty environmentálních zkouőek systému OBD II, pʼníloha VI (B1) 1.8.5 FunkĀní požadavky na systém OBD II L3e, (vyjma L3e-AxE a L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A 1.1.2024 1.1.2025“ Postupy environmentálních zkouőek systému OBD II (druh testu VIII) Limitní hodnoty environmentálních zkouőek systému OBD II, pʼníloha VI (B2) d) body 1.9.1 a 1.9.2 se nahrazují tímto: „1.9.1 Postupy a limity pro zkouőky hladiny akustického tlaku, pʼníloha VI Āást D L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 1.9.2 Postupy a limity pro zkouőky hladiny akustického tlaku ( 3), pʼníloha VI Āást D L3e, L4e, L5e, L7e 1.1.2016 1.1.2017“ e) bod 1.9.4 se nahrazuje tímto: „1.9.4 Pʼnedpisy EHK OSN Ā. 9, 41, 63 a 92 a související nové limity navržené Komisí L1e-L7e“ 3) V pʼníloze V oddílu B se obsah buňky ve druhém ʼnádku prvního sloupce nahrazuje tímto: „Druh zkouőky I ( 19) Hmotnost Āástic (pouze Euro 5).“; 4) Pʼníloha VI se mění takto: a) v oddílu B1 se zruőuje první ʼnádek odkazující na vozidla kategorie „L6e-A“; b) v oddílu B2 se v prvním ʼnádku: i) slova „L3e-L7e ( 6)“ nahrazují slovy „L3e, L4e, L5e, L7e“; ii) slova „Vőechna vozidla kategorie L kromě kategorie L1e a L2e“ nahrazují tímto: „Vőechna vozidla kategorie L kromě kategorie L1e, L2e a L6e“. 31.1.2019 CS Úʼnední věstník Evropské unie L 30/111

sponzor Kletch.cz